Osobné ochranné pracovné prostriedky

V živote sa vyskytujú pracovné činnosti, ktoré nielen pre zamestnancov, ale aj pre zamestnávateľov predstavujú riziko ľahkého, alebo vážneho poškodenia zdravia, v ojedinelých prípadoch aj úmrtia.

V záujme vyhnutia sa ujme na zdraví a taktiež ochrany majetku je potrebné neustále vykonávať príslušné opatrenia. Výsledkom týchto opatrení sú primerané pracovné podmienky.

Primerané pracovné podmienky nám dopomáhajú predchádzať ohrozujúcim situáciám a prispievajú ku skvalitneniu pracovného výkonu.

Ponúkame kompletný program OOPP určený pre:

  • výrobné závody,
  • chemické podniky,
  • dopravné podniky,
  • stavebníctvo,
  • lesné hospodárstvo,
  • elektrárenský a elektrotechnický priemysel,
  • armádu,
  • požiarnu ochranu,
  • civilnú ochranu,
  • športové obchody a podobne...

Katalógy na stiahnutie: